ASSESSORIA
Emergències davant afeccions al medi.
Diagnòstic i solució d’Averies.
Posades en marxa.

CONTROL
Analítiques ( aigües, fangs, residus).
Mesura paràmetres ( gasos, vibracions, sorolls, energia, etc...).
Bioindicació.
Verificació cabalímetres.

INFORMES
Recepció.
Funcionament.
Avaries.
Proposta millores.
Incidències.
Seguiment.

ESTUDIS
Procés.
Modelització.
Eliminació Aigües Blanques.
Afectació de Retorns.
Eficiència Energètica.
Capacitat de tractament.

REDACCIÓ
Plec’s Tècnics.
Convenis entre administracions.
Plans Directors.
Protocols d’actuació.
Projectes EDAR’S.
Projectes col·lectors.
Projectes millores.

SEGURETAT I SALUT
Coordinacions.
Plans d’emergència.
Plans d’autoprotecció.

AUDITORIES
Energètiques.
Procés.
Funcionament.
ISO.
OSHAS.

MANTENIMENT
Reducció del cost actual.
Inventari d’Equips.
Adequació programa manteniment.

LEGALITZACIONS
Instal.lacions Elèctriques BT i MT.
Dipòsits emmagatzematge Gas/Cl3Fe.
Aparells a pressió.
Calefacció.